Program prewencyjny


W ramach kampanii „Dobry przepis na bezpieczeństwo” oferujemy Państwu możliwość uczestnictwa w bezpłatnym programie prewencyjnym.

Już od 2006 r. PIP prowadzi programy prewencyjne dla różnych branż – zarówno jako samodzielne przedsięwzięcia prewencyjne, jak i formę wsparcia dla rutynowych działań kontrolno–nadzorczych.

Celem takich programów jest ograniczanie zagrożeń wypadkowych i zawodowych, charakterystycznych dla wybranych branż, poprzez zapewnienie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawcy, którzy zdecydują się na udział w programie prewencyjnym uzyskują pomoc inspektorów pracy w efektywnym dostosowaniu przedsiębiorstwa do obowiązującego prawa.

Udział w programie poprzedza szkolenie, na którym jego uczestnicy otrzymują materiały pomocnicze, służące identyfikacji występujących w zakładzie nieprawidłowości i określeniu działań naprawczych prowadzących do ich wyeliminowania. Jedno z przekazywanych opracowań to "Lista kontrolna z komentarzem", zawierająca wskazówki do przeprowadzenia prawidłowej samokontroli warunków pracy w zakładzie i przykłady charakterystycznych dla przedmiotowej branży działań naprawczych.

W trakcie szkolenia uczestnicy programu zostaną przygotowani do samodzielnego przeprowadzenia kontroli warunków pracy w zakładzie oraz zaproponowania i implementacji działań dostosowujących zakład do stanu zgodności z obowiązującymi przepisami. Podczas realizacji programu w zakładzie, pracodawcy mogą zwracać się do inspektorów pracy o wskazówki i specjalistyczną pomoc szczególnie w zakresie wdrażania proponowanych rozwiązań dostosowawczych.

Przebieg realizacji programu prewencyjnego PIP

Po zakończeniu działań dostosowawczych pracodawca przekazuje do właściwego Okręgowego Inspektoratu Pracy wypełnioną ankietę do ewidencji przeprowadzonych działań. Zebrane ankiety podlegają weryfikacji, następnie zapada decyzja o przeprowadzeniu w zakładzie audytu sprawdzającego.

Dowiedz się o terminach szkoleń