Program prewencyjny

Program prewencyjny „Ograniczanie zagrożeń zawodowych w zakładach zajmujących się produkcją wyrobów tartacznych i wyrobów z drewna”

We wrześniu 2016 roku Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczęła realizację programu prewencyjnego – „Ograniczanie zagrożeń zawodowych w zakładach zajmujących się produkcją wyrobów tartacznych i wyrobów z drewna”, będącego elementem trzyletniej (2016-2018) kampanii pod nazwą „Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna”.

PIP prowadzi programy prewencyjne dla różnych branż już od 2006 r. – zarówno jako samodzielne przedsięwzięcia prewencyjne, jak i formę wsparcia dla rutynowych działań kontrolno – nadzorczych.

Celem takich programów jest ograniczanie zagrożeń wypadkowych i zawodowych, charakterystycznych dla wybranych branż, poprzez zapewnienie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawcy, którzy zdecydują się na udział w programie prewencyjnym (opartym na zasadzie samokontroli) uzyskują pomoc inspektorów pracy w efektywnym dostosowaniu przedsiębiorstwa do obowiązującego prawa.

Udział w programie poprzedza szkolenie, na którym jego uczestnicy otrzymują materiały pomocnicze, służące identyfikacji występujących w zakładzie nieprawidłowości (diagnoza sytuacji) i określeniu działań naprawczych prowadzących do ich wyeliminowania. Jedno z przekazywanych opracowań to zazwyczaj tzw. Lista kontrolna z komentarzem, zawierająca wskazówki do przeprowadzenia prawidłowej samokontroli (samooceny) warunków pracy w zakładzie i przykłady charakterystycznych dla przedmiotowej branży działań naprawczych.

Zakłada się, że pracodawcy-uczestnicy programu zostaną przygotowani do samodzielnego przeprowadzenia kontroli warunków pracy w zakładzie (samokontroli) oraz zaproponowania i implementacji działań dostosowujących zakład do stanu zgodności z obowiązującymi przepisami. Podczas realizacji programu w zakładzie, pracodawcy mogą zwracać się do inspektorów pracy o wskazówki i specjalistyczną pomoc szczególnie w zakresie wdrażania proponowanych rozwiązań dostosowawczych. Udział w programach prewencyjnych realizowanych przez PIP jest dobrowolny i bezpłatny.

Przebieg realizacji programu prewencyjnego PIP

Przebieg realizacji programu prewencyjnego PIP

Dla pracodawców (lub ich przedstawicieli), którzy przyjmują zaproszenie do udziału w programie lub zgłaszają się w tym celu do okręgowego inspektoratu pracy (telefonicznie, listownie, pocztą elektroniczną lub osobiście) organizowane jest szkolenie, na którym jego uczestnicy poznają założenia programu i, w jak najbardziej praktyczny i przystępny sposób, problematykę bezpiecznej pracy w branży, której program jest poświęcony. Otrzymują materiały pomocnicze (informacyjno-szkoleniowe), takie jak (wspomniana wyżej) Lista kontrolna z komentarzem, Karta zgłoszenia udziału w programie, Ankieta do ewidencji przeprowadzonych w zakładzie działań i inne.

W przypadku programu rozpoczętego w 2016 r., dotyczącego zakładów zajmujących się produkcją wyrobów tartacznych i wyrobów z drewna, przekaz obejmuje też informację o planowanych w tych przedsiębiorstwach „masowych” kontrolach, propozycji udziału w programie i ofercie uzyskania pomocy inspektora pracy – tym łatwiejsze i bardziej efektywne będzie dostosowanie zakładu do obowiązującego prawa i zapewnienie własnej firmie standardu funkcjonowania w zgodności z obowiązującymi przepisami.

Ponadto omówiony zostanie sposób korzystania z (umożliwiającej przeprowadzenie w zakładzie samokontroli warunków pracy) Listy kontrolnej z komentarzem i Ankiety do ewidencji przeprowadzonych w przedsiębiorstwie działań w zakresie oceny stanu bezpieczeństwa pracy w zakładzie i adekwatnych do tej oceny działań naprawczych. Omówione będą także inne przekazywane materiały pomocnicze, w tym poświęcone tematyce bezpiecznego użytkowania maszyn do obróbki drewna.

Pracodawcy deklarujący podjęcie działań prewencyjnych (lub osoby ich reprezentujące) wypełniają Kartę zgłoszenia udziału w programie. Jego następny etap obejmuje realizację programu w zakładzie – samokontrolę warunków pracy z wykorzystaniem wiedzy uzyskanej na szkoleniu i w oparciu o Listę kontrolną oraz zaplanowanie i wdrożenie działań naprawczych, adekwatnych do wyników samokontroli. Jak wspomniano wyżej, inspektorzy pracy oferują i udzielają pracodawcom specjalistycznej pomocy przez cały okres realizacji tego etapu. Po jego zakończeniu pracodawca przekazuje do właściwego okręgowego inspektoratu pracy wypełnioną Ankietę do ewidencji przeprowadzonych działań. Zebrane Ankiety podlegają weryfikacji, następnie zapada decyzja o przeprowadzeniu w zakładzie audytu sprawdzającego. Poddanie się audytowi sprawdzającemu prawidłowość zrealizowanych w zakładzie działań i jego pozytywny wynik są warunkami otrzymania przez pracodawcę Zaświadczenia o ukończeniu programu prewencyjnego PIP.

Pierwsze szkolenia dla pracodawców, które odbyły się we wrześniu 2016 r., poprzedził wybór zakładów będących adresatami kampanii i wysyłka zaproszeń do udziału w programie. Tak wyłoniona I grupa pracodawców (uczestników działań prewencyjnych w pierwszym etapie kampanii) zakończyła działania dostosowawcze przed końcem I kwartału 2017 r.

Rekrutacja kolejnej, II grupy pracodawców, została przeprowadzona w okresie od stycznia do marca 2017 r. Szkolenia dla tej grupy, objęte drugim etapem realizacji kampanii, odbyły się w II kwartale 2017 r.

Rekrutacja III grupy pracodawców miała miejsce w III kwartale 2017 r., po czym rozpoczęto szkolenia, które otworzyły trzeci etap kampanii.

W II kwartale 2017 r. rozpoczęły się sukcesywne kontrole u pracodawców, którzy zadeklarowali zakończenie działań dostosowawczych i u tych, którzy odmówili udziału w programie prewencyjnym lub odstąpili od jego realizacji. Jako odmówienie udziału w programie prewencyjnym PIP rozumiane jest nie skorzystanie z zaproszenia na szkolenie (brak udziału w szkoleniu) lub nie przystąpienie do programu po szkoleniu (niezłożenie wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszenia udziału w programie). Natomiast jako odstąpienie od realizacji programu rozumiane jest nieprzeprowadzenie działań dostosowujących zakład do obowiązujących przepisów, mimo zadeklarowania udziału w programie (podpisania Karty zgłoszenia udziału w programie). Tacy pracodawcy są typowani do kontroli w pierwszej kolejności. Kontrole u pracodawców będą kontynuowane w 2018 r.

DO POBRANIA:

KARTA ZGŁOSZENIA udziału w programie prewencyjnym Państwowej Inspekcji Pracy „Ograniczanie zagrożeń zawodowych w zakładach zajmujących się produkcją wyrobów tartacznych i wyrobów z drewna”